بیمارستان های اقلید

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) اقلید درمانی بلوار شهید بهشتی - بیمارستان ولیعصر (عج)