بیمارستان های دورود

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان نرگس دورود درمانی کمربندی - میدان آزادگان - بلوار شهید مدرس - بیمارستان نرگس
بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود درمانی میدان بسیج - بیمارستان شهدای هفتم تیر
بیمارستان دورود دورود درمانی دورود