بیمارستان های دزفول

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
کلینیک ویژه گنجویان دزفول‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی ابتدای جاده دزفول - اندیمشک - روبروی تیپ 292 زرهی دزفول - کلینیک ویژه گنجویان
کلینیک ویژه افشار دزفول‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی میدان افشار - کلینیک ویژه افشار
بیمارستان پایگاه چهارم شکاری دزفول دزفول‌ درمانی پایگاه چهارم شکاری - بیمارستان پایگاه چهارم شکاری دزفول
بیمارستان 580 ارتش دزفول دزفول‌ درمانی حد فاصل جاده دزفول اندیمشک - بیمارستان 580 ارتش دزفول
بیمارستان دکتر گنجویان دزفول دزفول‌ درمانی ابتدای جاده دزفول - اندیمشک - روبروی تیپ 292 زرهی دزفول - کلینیک ویژه گنجویان
بیمارستان آیت الله نبوی دزفول‌ درمانی خیابان ساحلی - بیمارستان آیت الله نبوی