بیمارستان های بستان آباد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان استاد شهریار بستان آباد درمانی انتهای میدان شهدا - بیمارستان استاد شهریار