بیمارستان های بناب

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) بناب درمانی میدان معلم - بلوار رسالت - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان شهدای بناب بناب درمانی شهرستان بناب - بیمارستان شهدای بناب