بیمارستان های بجنورد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان 320 تختخوابی آموزشی بجنورد آموزشی، درمانی، پژوهشی شهرک پردیس دانشگاه - بیمارستان 320 تختخوابی آموزشی
بیمارستان 50 تختخوابی نظامی بجنورد درمانی خیابان نادر شمالی - بیمارستان 50 تختخوابی نظامی
بیمارستان بنت الهدی بجنورد آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان طالقانی غربی - خیابان هنر - بیمارستان بنت الهدی
بیمارستان امام علی (ع) بجنورد آموزشی، درمانی خیابان چمران - خیابان دانشگاه پیام نور - بیمارستان امام علی (ع)
بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان سید جمال الدین - بیمارستان امام رضا (ع)
بیمارستان ثامن الائمه (ع) بجنورد درمانی انتهای خیابان شهید چمران - بیمارستان ثامن الائمه (ع)
کلینیک ویژه امام علی (ع) بجنورد آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان دانشگاه - جنب بیمارستان امام علی (ع) - کلینیک ویژه امام علی (ع)