بیمارستان های بیرجند

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند آموزشی، درمانی خیابان آیت الله طالقانی - بیمارستان امام رضا(ع)
بیمارستان 50-552 ارتش بیرجند درمانی سه راه معلم - بیمارستان 50-552 ارتش
بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند درمانی خیابان پاسداران - تقاطع شهید طهماسبی - بیمارستان شهید دکتر رحیمی
بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند آموزشی، درمانی خیابان غفاری - خیابان زکریای رازی - روبروی دانشگاه علوم پزشکی - بیمارستان ولیعصر (عج)
بیمارستان مهر بیرجند درمانی میدان طالقانی - بیمارستان مهر
بیمارستان مرکز جامع درمان بیماران خاص بیرجند آموزشی، درمانی، پژوهشی بلوار شهید بهشتی - نبش بهشتی 3 - بیمارستان مرکز جامع درمان بیماران خاص
بیمارستان کلنیک تخصصی ویژه عصر دانشگاه بیرجند آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان آیت الله طالقانی - کلنیک تخصصی ویژه عصر دانشگاه