بیمارستان های بهبهان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان فریده بهبهانی بهبهان‌ درمانی خیابان فرمانداری - کوچه شهید عبداللهی - بیمارستان فریده بهبهانی
بیمارستان مصطفی خمینی بهبهان‌ درمانی کوی حجت - بیمارستان مصطفی خمینی
بیمارستان دکتر شهیدزاده بهبهان‌ درمانی میدان پرستار - بیمارستان دکتر شهیدزاده