بیمارستان های بردسکن

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن بردسکن‌ درمانی خیابان قائم - بیمارستان ولیعصر (عج)