بیمارستان های بندر ترکمن

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) بندر ترکمن‌ درمانی انتهای بلوار شهید آرخی - بیمارستان امام خمینی (ره)