بیمارستان های بندر انزلی

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید بهشتی انزلی بندر انزلی درمانی جاده آستارا - کلیور 2 - بیمارستان شهید بهشتی انزلی