بیمارستان های بافت

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) بافت درمانی خیابان امام (ره) - بلوار پیامبر اعظم - بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) بافت درمانی خیابان امام (ره) - بلوار پیامبر اعظم - بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)