بیمارستان های بابل

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل آموزشی، درمانی خیابان مدرس - خیابان شهید مصطفی خمینی - بیمارستان شهید یحیی نژاد
بابل کلینیک بابل درمانی میدان باغ فردوس - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - بابل کلینیک
بیمارستان شهید بهشتی بابل آموزشی، درمانی خیابان سرگرد قاسمی - بیمارستان شهید بهشتی
بیمارستان آیت الله روحانی بابل آموزشی، درمانی میدان دانشگاه - خیابان گنج افروز - آیت الله روحانی
بیمارستان مرکز باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س) بابل آموزشی، درمانی، پژوهشی جاده قدیم آمل بابل - ترک محله - مرکز باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)
بیمارستان شهید رجائیسر بابل آموزشی، درمانی خیابان شریعتی
بیمارستان مرحوم شفیع زاده امیرکلا بابل آموزشی، درمانی امیرکلا - خیابان امام خمینی ( ره ) - خیابان دارالشفاء - بیمارستان مرحوم شفیع زاده امیرکلا
بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا بابل آموزشی، درمانی بخش بابلکنار - شهر مرزیکلا - بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا
بیمارستان سوانح و سوختگی بابل آموزشی، درمانی میدان دانشگاه - بلوار کشاورز - بیمارستان سوانح و سوختگی
بیمارستان مهرگان بابل درمانی ابتداي اميركلا - بلوار امام رضا - بيمارستان مهرگان
کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی امید بابل آموزشی، درمانی، پژوهشی میدان دانشگاه - بلوار کشاورز - ضلع غربی بیمارستان آیت الله روحانی - روبروی شهرک شمال - کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی امید
بیمارستان درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امید دانشگاه بابل آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان طبرسی - بین میدان کارگر و کشوری- روبروی مسجد النبی -طبقه فوقانی درمانگاه فرهنگیان