بیمارستان های آذرشهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید مدنی آذرشهر درمانی خیابان امام خمینی - روبروی شهرک شهید مدنی - بیمارستان شهید مدنی