بیمارستان های آستارا

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید بهشتی آستارا درمانی کوی پاسداران - فلکه پرستار - بیمارستان شهید بهشتی
بیمارستان دکتر شریعتی آستارا درمانی چهار راه حکیم نظامی -خیابان فارابی - بیمارستان دکتر شریعتی