بیمارستان های ارسنجان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) ارسنجان‌ درمانی بلوار شهید مهدی اسکندری - بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)