بیمارستان های عنبرآباد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان عنبرآباد عنبرآباد درمانی خیابان امام - بیمارستان عنبرآباد