بیمارستان های الیگودرز

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام جعفر صادق (ع) الیگودرز درمانی بلوار شرقی - خیابان مدرس شرقی - میدان رازی - بیمارستان امام جعفر صادق (ع)
بیمارستان شهیدئعلیرضا ولیان الیگودرز درمانی جاده كمربندي كيلومتر 3 روستاي سنج - بيمارستان تخصصي شهيد دكتر وليان