بیمارستان های عجبشیر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) عجبشیر عجب شیر درمانی میدان بسیج