بیمارستان های آبیک

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) آبیک درمانی شهرک قدس – فاز یک - خیابان ۲۰ متری - شهرک قدس – فاز یک -خیابان ۲۰ متری
بیمارستان شهداء آبیک آموزشی، درمانی، پژوهشی میدان جهاد - جنوب میدان - بیمارستان شهداء