بیمارستان های آباده

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) آباده درمانی ابتدای جاده صغاد - نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامی آباده - بیمارستان امام خمینی (ره)