نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مهدی نیک فرجام دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی تایباد- میدان وحدت - آزمایشگاه دکتر نیک فرجام
دکتر سیمین تیموری دکترای حرفه‌ای داروسازی تایباد - درمانگاه تامین اجتماعی