نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سید حمید بشیری سرخنی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان امام خمینی، طبقه بالای داروخانه شفا
دکتر فاطمه شهاب دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان 22 بهمن، کوچه شهید روستا