نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر محمد اقا بابانژاد رضایی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان شهید صادقی
دکتر محمد عربی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام، روبروی بانک مسکن