نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر عزیز پورجبار تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) درمانگاه شفا