نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سیدحسن جعفری شیاده دکترای حرفه‌ای پزشکی مرکز بهداشت ودرمانی مورانی
دکتر عباسعلی رفیعی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام، طبقه فوقانی داورخانه رضایی
دکتر ناهید رجایی تخصص زنان و زایمان بیمارستان امام خمینی