نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مریم خدابنده دکترای حرفه‌ای پزشکی بیمارستان حشمتیه