نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر صادق زرین نعل دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی میناب - بلوار امام خمینی - آزمایشگاه سینا