نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر محمدعلی صادقی پورمیبدی دکترای حرفه‌ای پزشکی میبد - بلوار قاضی میرحسین
دکتر حسین دهقانی دکترای تخصصی (Ph.D) بینایی سنجی (اپتومتری) میبد - خیابان امام
دکتر محمد رضائیان فیروزآبادی دکترای حرفه‌ای پزشکی میبد - دانشگاه آزاد میبد