نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سهراب خزاعی دکترای حرفه‌ای پزشکی ملکان - خیابان امام - روبروی بانک تجارت
پریوش اله ویردی زاده کارشناسی مامایی خیابان امام، روبرو داری، کلنیک نور
دکتر احسان فتحی تخصص بیماری‌های داخلی روستای اروق