نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سیدمحمدرضا قاضوی دکترای حرفه‌ای پزشکی خور و بیابانک