نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر علیرضا کریمیان کاکلی دکترای حرفه‌ای پزشکی روبروی بیمارستان امام خمینی، خیابان خیام