نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مجید شریف نیا دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی ازمایشگاه پاستور
دکتر ابراهیم ابراهیمیان دکترای حرفه‌ای پزشکی -