نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مهرداد جنتی جهرمی تخصص روانپزشکی کازرون - خیابان سلمان فارسی - ساختمان سهیل
دکتر سعید غلامی نژاد دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان باهنر، نرسیده به بیمارستان ولیعصر
دکتر زهرا عباسی دکترای حرفه‌ای پزشکی سه راه ابوذر، جنب داروخانه دکترشاه امیری
دکتر شهرام احمدی جورقی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان سلمان فارسی، مجتمع پزشکی دنا