نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر علی شجاعی تخصص جراحی عمومی خیابان سید احمد خمینی، روبروی بیمارستان 12 فروردین، کلینیک ت...
دکتر مهدی پور قاسمیان نجف ابادی تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن بلوار سید احمد خمینی - روبروی بیمارستان12 فروردین - کلینیک ر...