نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر جواد صادقی نسب دکترای حرفه‌ای پزشکی گناباد - خیابان غفاری - خیابان غفاری 4 - جنب دفتر امام جمعه
دکتر محسن صاحبان ملکی دکترای حرفه‌ای پزشکی گناباد
دکتر عباس غفاری دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بجستان، خیابان هفت تیر
دکتر فرشته محمدی دلویی دکترای حرفه‌ای پزشکی بجستان خیابان 7 تیر طبقه تحتانی داروخانه دکتر مظلوم