نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر محمد علی ملک نساء زاده دکترای حرفه‌ای پزشکی گتوند، روستای ترکالکی، خیابان شهرداری