نام پزشک رشته تخصصی آدرس
علیرضا رنجبربافقی کارشناسی فیزیوتراپی ابتدای امام خمینی، روبروی بانک مسکن مرکزی