نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر ایرج توفیقی راد دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان حکیم نظامی، ساختمان سوسنگرد