نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر شاهین اردوبادی دکترای حرفه‌ای پزشکی ماکو - بیمارستان قدس
دکتر کامران فکری دکترای حرفه‌ای پزشکی شوط، خیبان ولیعصر
دکتر رحیم صمدی اردی دکترای حرفه‌ای پزشکی شبکه بهداشت ودرمان ماکو، درمانگاه شماره 1