جستجوی پزشک

دکتر علیرضا عندلیب

تخصص: دکترای تخصصی (Ph.D) ایمنی شناسی (ایمونولوژی)
سطح تحصیلات: دکترای تخصصی (PhD)
  آدرس: اصفهان، خ آمادگاه ساختمان گلدیس آزمایشگاه تشخیص طبی ایران
 تلفن تماس:
32210948
  هیات علمی: استاد - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

همه پزشک‌های اصفهان برحسب تخصص دیگر #دکترای تخصصی (Ph.D) ایمنی شناسی (ایمونولوژی) های اصفهان