کلینیک های شبستر

نام مرکز شهر نوع آدرس
درمانگاه امام شبستر شبستر کلینیک عمومی بلوار بسیج، روبروی استاد یوم تختی
کلینیک شبکه بهداشت شبستر شبستر کلینیک عمومی خیابان امام