کلینیک های ساری

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک طوبی-خدمات جنبی  ساری کلینیک عمومی بلوار خزر، دانشکده پزشکی سابق، کلینیک تخصص و فوق تخصصی طوبی