کلینیک های سراب

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک شبکه بهداشت و درمان سراب کلینیک عمومی خیابان شهید مطهری، شبکه بهداشت و درمان
درمانگاه تامین اجتماعی سراب سراب کلینیک عمومی خیابان معلم