کلینیک های اسکو

نام مرکز شهر نوع آدرس
درمانگاه شبکه بهداشت اسکو اسکو کلینیک عمومی خیابان امام، روبروی شهرداری
درمانگاه شبانه روزی نگین اسکو کلینیک عمومی سهند، فاز 2، فلکه نگین، روبروی بنگاه آردین، قطعه 60