کلینیک های امیدیه

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک فرهنگیان حضرت مهدی امیدیه کلینیک عمومی سی دستگاه فرهنگیان، روبروی بانک سپه