کلینیک های میانه

نام مرکز شهر نوع آدرس
درمانگاه تامین اجتماعی میانه میانه کلینیک عمومی روبروی آموزش و پرورش