کلینیک های مرند

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک شبکه بهداشت و درمان مرند کلینیک عمومی خیابان خوی، روبروی ترمینال