کلینیک های خدابنده

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک امیرالمومنین خدابنده خدابنده کلینیک عمومی خیابان امام