کلینیک های خاش

نام مرکز شهر نوع آدرس
درمانگاه شبانه روزی لقمان خاش کلینیک عمومی سیستان و بلوچستان، خاش